เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เปิดอ่าน 408 views

 

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     โรงพยาบาลโนนศิลาจึงขอประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เผยแพร่แผน