เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 53 views

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผู้ป่งยนอก โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประดวกราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๑,๘๓๑.๐๐ บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ปรังปรุงอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน