เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

เปิดอ่าน 1,183 views

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โรงพยาบาลโนนศิลา

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลชุมชน มุ่งเน้นบริการดีมีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ผู้ให้บริการมีความสุข ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่เหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพ ผู้ให้บริการมีความสุขในการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทีมีคุณภาพ

3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง ในการจัดระบบสุขภาพชุมชน

4. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหน่วยงานในองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีธรรมาภิบาล และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ค่านิยม MOPH