เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

เปิดอ่าน 1,492 views

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โรงพยาบาลโนนศิลา

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลโนนศิลา เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ
ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน HA

2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อการจัดบริการที่เหมาะสม ประชาชนพึ่งตนเองได้

3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านทักษะตามมาตรฐานทางวิชาชีพ (Hard skill) และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน (Soft skill)

4. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการเชื่อมโยงการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่านิยม MOPH