เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ

เปิดอ่าน 999 views
ลำดับ เกณฑ์การประเมิน ผลประเมิน
ตนเอง
ผลประเมิน
โดยผู้ตรวจประเมิน
คำแนะนำ
โดยผู้ตรวจประเมิน
1  ระบบเรียกพยาบาล
1.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเรียกพยาบาล   N/A
1.2  มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล   N/A
1.3  มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเรียกพยาบาล   N/A
1.4  มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   N/A
1.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง   N/A
1.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา   N/A
1.7  มีอุปกรณ์สำหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ป่วย ในห้องน้ำผู้ป่วย และห้องน้ำคนพิการ   N/A
2  ระบบวิทยุคมนาคม
2.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิทยุคมนาคม   1
2.2  มีคู่มือการใช้งานระบบวิทยุคมนาคม   1
2.3  มีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคม   1
2.4  มีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคม ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   1
2.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง   1
2.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา   0.5
2.7  ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจำตัวผู้ใช้และบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคม   1
2.8  การมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด   0.5
3  ระบบโทรศัพท์
3.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรศัพท์   1
3.2  มีคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์   0.5
3.3  มีแผนผังระบบโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์   1
3.4  มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   1
3.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง   1
3.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา   0.5
4  ระบบเสียงประกาศ
4.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเสียงประกาศ   1
4.2  มีคู่มือการใช้งานระบบเสียงประกาศ   1
4.3  มีแผนผังระบบเสียงประกาศที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบเสียงประกาศ   0.5
4.4  มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   1
4.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง   1
4.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา   1
5  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
5.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   1
5.2  มีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   1
5.3  มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   1
5.4  มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   1
5.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง   1
5.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา   0.5
5.7  มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล   0.5
6  ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
6.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล   1
6.2  มีคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล   1
6.3  มีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล   1
6.4  มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   1
6.5  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา   0.5
6.6  มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูล   1
7  ระบบโทรทัศน์ภายใน
7.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรทัศน์ภายใน   1
7.2  มีคู่มือการใช้งานระบบโทรทัศน์ภายใน   1
7.3  มีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ภายใน   1
7.4  มีการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายใน ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   1
7.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง   1
7.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา   0.5
8  ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล
8.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล   1
8.2  มีคู่มือการใช้งานรถพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ในรถพยาบาล   0.5
8.3  เป็นรถพยาบาล ตามกฎหมายและมาตรฐานกำหนด   1
8.4  มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   1
8.5  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา   1