เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 570 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                      ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ (รายวัน) ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เรื่องประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

 

                      บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว
โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
(รายวัน) ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคน เข้าสอบในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลโนนศิลา

 

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธฺ์สอบโรงพยาบาลโนน