เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

งบทดลองเดือนตุลาคม

เปิดอ่าน 504 views

 

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง งบทดลองเดือนตุลาคม

         ทางโรงพยาบาลโนนศิลา ได้จัดทำงบทดลองขึ้นเพื่อแสดงยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ เป็นรายงานทางบัญชีที่ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีทุกรายการที่เกิดขึ้นในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งจะจัดทำขึ้นตามรอบการบัญชี

ในการนี้โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอสรุปรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

งบทดลอง ตค.65