เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

งบทดลองเดือนธันวาคม

เปิดอ่าน 319 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง งบทดลองเดือน ธันวาคม

 

ทางโรงพยาบาลโนนศิลา ได้จัดทำงบทดลองขึ้นเพื่อแสดงยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ เป็นรายงานทางบัญชีที่ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีทุกรายการที่เกิดขึ้นในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งจะจัดทำขึ้นตามรอบการบัญชี

ในการนี้โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอสรุปรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

งบทดลอง ธค.65