เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

งบทดลองเดือนมกราคม

เปิดอ่าน 465 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง งบทดลองเดือนมกราคม

            ทางโรงพยาบาลโนนศิลา ได้จัดทำงบทดลองขึ้นเพื่อแสดงยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ เป็นรายงานทางบัญชีที่ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีทุกรายการที่เกิดขึ้นในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งจะจัดทำขึ้นตามรอบการบัญชี

ในการนี้โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอสรุปรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

งบทดลอง มค.66