เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 990 views

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน


กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

O การใช้เครื่องตรวจหาปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือด รุ่น AC 9600 WI-07-01

O การใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา BC-5300 WI-01-03

O การใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก ยี่ห้อ Mindray รุ่น BS480 WI-07-02

O การใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา Maglumi 800 WI-04-03

O เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ URIT-50 WI-02-05

O คู่มือบริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

O คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) QM -LAB

O SD-LAB-02 คู่มือปฐมนิเทศ


กลุ่มงานทันตกรรม

O แนวทางการรักษาทันตกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

O แนวทางการรักษาทันตกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน


กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

O มาตรฐานขั้นตอนการประคบสมุนไพร และมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลหญิงหลังคลอด


ศูนย์คุณภาพ

O ระบบเอกสารคุณภาพ