เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 282 views

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

O สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

O รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

O แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

O รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

O กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

O ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์