เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

เปิดอ่าน 404 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

           ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร และองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น

          เพื่อให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลโนนศิลา จึงกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาดังกล่าวฯ สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน

 

phar1