เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ขอสรุปรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

เปิดอ่าน 153 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ขอสรุปรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

     ด้วย โรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำสรุปรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๖ ของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน

๒. งบการแสดงผลการดำเนินงาน

๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

     ในการนี้ โรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จึงขอส่งสรุปรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้