เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ

เปิดอ่าน 117 views

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

NS_PlanOct2018

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

masterplan_updated2023_080363

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ

article_file_20230307173518