เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ-ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

เปิดอ่าน 379 views
ลำดับ เกณฑ์การประเมิน ผลประเมิน
ตนเอง
ผลประเมิน
โดยผู้ตรวจประเมิน
คำแนะนำ
โดยผู้ตรวจประเมิน
1  นโยบายการจัดการคุณภาพ
1.1  สถานพยาบาลจัดให้มีนโยบายการจัดการคุณภาพและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม   1
1.2  มีการประกาศนโยบายของผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความสำคัญแก่การยกระดับคุณภาพบริการเพื่อประชาชนและมีการดำเนินงาน   1
1.3  มีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร   1
1.4  มีแผนงานและมีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือผู้รับบริการ หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ   1
2  กระบวนการคุณภาพ
2.1  มีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ   1
2.2  มีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพการบริหารสถานพยาบาล   1
3  ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ
3.1  มีแผนงานและมีการดำเนินงานเรื่องความพึงพอใจและความมั่นใจของผู้รับบริการและประชาชน   1
3.2  มีแผนงานและมีผลงานที่แสดงถึงความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรในสถานพยาบาล   0.5
3.3  มีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงชื่อเสียงของสถานพยาบาล   0.5