เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

เปิดอ่าน 499 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

 

ตามประกาศ โรงพยาบาลโนนศิลา  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐) จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เน็ตเวิร์ค อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๐,๒๙๒.๐๐ บาท(ห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น คอม