เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

“องค์กรวิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง”

เปิดอ่าน 249 views

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลโนนศิลา : “องค์กรวิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง”

การดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

.


การดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

.

.